LogoArt

LogoArt on Marianne da Silva Pradon kehittelemä terapiamuoto, joka yhdistää logoterapian ja taideterapian tekniikoita ja periaatteita toisiinsa. Logoterapia on yksi psykoterapian muoto, jonka filosofiasta voi saada tukea elämäänsä. Taideterapiassa työskennellään eri taidemuotojen avulla; painopiste on terapiassa, ei taiteessa. LogoArtissa asiakas maalaa, piirtää ja muovailee terapeutin ohjaamana. Syntyneistä töistä voidaan nostaa esiin kysymyksiä, jotka ovat merkityksellisiä asiakkaan elämässä. LogoArtin päämääränä on herättää asiakas huomaamaan sisäiset voimavaransa ja käyttämään omia mahdollisuuksiaan.

Logoterapia

Logoterapia on Viktor E. Franklin (1905-1997) elämäntyön tulos. Frankl oli neurologi ja psykiatri, joka toimi molempien alojen professorina Wienin yliopistossa. Logoterapiaa on kutsuttu psykologian kolmanneksi Wieniläiseksi koulukunnaksi, Sigmund Freudin vastaten ensimmäistä ja Alfred Adlerin toista koulukuntaa. Natsi-Saksan vallattua Itävallan joutui Frankl juutalaisena perheineen keskitysleirille. Frankl selvisi hengissä, ja todisti itselleen vankeudessa ollessaan oman teoriansa paikkansapitävyyden: olivatpa ulkoiset olosuhteet mitkä hyvänsä, ihminen voi aina valita suhtautumisensa. Logoterapia rakentuu kolmen periaatteen varaan: 1) jokaisella ihmisellä on tarkoitus (elämän tarkoitus), joka ei häviä missään vaiheessa, 2) ihminen on vapaa valitsemaan, toimiiko hän löytämänsä tarkoituksen suuntaisesti vai sen vastaisesti (vapaa tahto) sekä 3) ihmisellä on tahto löytää elämälleen tarkoitus (tahto tarkoitukseen). Franklin mukaan ihminen pyrkii tarkoitukseen ja on vaarassa sairastua, jos elämän tarkoitusta ei löydy tai jos hän menettää aiemmin löytyneen tarkoituksen. Tämän vuoksi logoterapiassa keskitytään ohjaamaan ja tukemaan asiakasta hänen suuntautuessaan kohti tarkoitusta.

Taideterapia

Lääketieteen tohtori Margarethe Hauschka (1896-1980) työskenteli 1920-luvulla Arlesheimin klinikalla Sveitsissä, jolloin hän myös tapasi antroposofian perustajan Rudolf Steinerin. Antroposofiassa taide nähdään ihmiselle välttämättömänä ominaisuutena - sen kautta ihminen ilmaisee itseään, ja taide myös ruokkii sielua. Tri Hauschka otti erilaisia taidemuotoja mukaan potilaidensa hoitoon, ja kymmenien vuosien aikana tutki taiteen vaikutusta paranemisprosessissa. Hauschkan mukaan maalaustaiteen vaikuttavuus on väreissä, ja värien merkitys on sisäisempi kuin itse kuvan. Maalausprosessin aikana maalataan rauhallisesti väreillä, pysähdytään ja katsellaan maalausta. Samalla harjoitellaan tasapainoa menemällä väreihin ja ottamalla niihin etäisyyttä. Myös ratkaisujen tekemiseen on tekniikasta hyötyä, sillä niitä maalatessa joutuu tekemään jatkuvasti. Hauschkan mielestä television kautta välittyvät nopeatempoiset aistivaikutelmat turruttavat aistejamme ja ovat yhteydessä masennustiloihin, vieraantumiseen, alemmuuden- ja pelontunteisiin. Taideterapia on hyvää vastapainoa, hoitamista. Taideterapiassa ei kiinnitetä huomiota valmiisiin lopputuloksiin taiteellisina luomuksina, vaan seurataan ihmisessä tapahtuvia prosesseja.

LogoArt

LogoArtin näkökulmasta katsottuna tyhjä paperi edustaa kaikkia eri mahdollisuuksia elämässämme. Maalaamalla ryhdymme käyttämään näitä mahdollisuuksia. Marianne da Silva Prado sanoo:
"paperi on turvallinen taistelukenttä harjoitella vastustajien kanssa. Se kestää, eikä maalatessa satuteta muita. Paperilla me kohtaamme vahvat ja heikot puolemme. Voimme harjoittaa itseämme tietoisempaan suuntaan." (Da Silva Prado, Marianne 2006: LogoArt - taiteen avulla kohti tarkoitusta. Toim. Leena Pystynen. Koillismaan Kirjapaino Oy. s. 11-12).

LogoArtin tavoitteena on aktivoida ihmisen omat parantavat voimat. Käytännössä asiakas maalaa, piirtää tai muovailee. Tärkeämpää on se, miten maalataan kuin se, mitä maalataan. Maalauksissa kiinnitetään huomiota väreihin ja muotoihin, valon ja varjon määrään, kohtaamisiin ja rajoihin sekä järjestykseen, kaaokseen ja rytmiin. Mikäli asiakkaan tekemissä töissä löytyy liikaa järjestystä, ohjataan työskentelyä enemmän kaaoksen suuntaan, jotta vapautuminen pääsisi alkuun. Mikäli töissä vastaavasti löytyy liikaa kaaosta, ohjataan työskentelyä enemmän järjestyksen suuntaan.

Keskittymisen apuvälineenä voidaan käyttää muotopiirustusta, joka pohjautuu valmiina olemassa oleviin geometrisiin muotoihin, esim. langobardien palmikko-kuvioihin. Erityyppisissä kuvioissa toistuvat samat lainalaisuudet, joita työstämällä asiakas ensiksikin keskittyy tekemään vain ja ainoastaan sitä, mitä on tekemässä. Toisekseen näiden muotojen työstämisen kautta opimme soveltamaan samoja lainalaisuuksia omaan elämäämme. Savityöskentelyn avulla tarkastelemme sisäisten ja ulkoisten voimien suhdetta itsessämme ja elämässämme. Savityötä vahvistamalla voimme saada kokemuksen omien sisäisten ominaisuuksiemme vahvistamisesta.

LogoArt pohjautuu tasapuolisesti sekä logo- että taideterapiaan. Logoterapian periaatteita hyödynnetään keskustelun aikana, taideterapian periaatteita työn tekemisen aikana. LogoArtissa tulkitsijana voi toimia ainoastaan asiakas itse, terapeutti voi korkeintaan esittää kysymyksiä. Tämä johtuu siitä, että vain asiakas itse voi tietää mitä jokin väri tai kuva hänelle itselleen merkitsee. Sama keltainen väri voi kahdelle ihmiselle merkitä täysin päinvastaisia asioita, sama totuus pätee kuvaan.


 
logoart
......................................................................................